Bilgili Ol

400 Bin Dolara Vatandaşlık Nasıl Alınır

400 Bin Dolar Gayrimenkul Yatırımı İle Nasıl Vatandaş Olunur ?

400 Bin dolara vatandaşlık nasıl alınır? Bilindiği üzere; ilgi (a) sayılı Karar ile ilgi (c) Yönetmelikteki “En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen” hükmündeki “En az 1.000.000 Amerikan Doları” ibaresi “250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir. Aynı Kararda 20’nci maddenin 6’ncı fıkrasında yer alan “efektif satış kuru” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya çapraz döviz kuru” ibaresi de eklenmiştir. Bu rakam 14.04.2022 tarihi itibariyle 400.000 USD olarak güncellenmiş olup, bütün bu süreci üç ana başlık üzerinden değerlendirebiliriz. (Tapu müdürlüklerince Türk Lirası esas alınarak resmi senet düzenlendiğinden 400.000 Amerikan Doları değerinin tespiti efektif satış kuru üzerinden yapılacaktır)

400 Bin Dolar Gayrimenkul Yatırımı İle Nasıl Vatandaş Olunur ?

400 bin dolara vatandaşlık kulağa güzel geliyor. Bu kapsamda tapu müdürlüklerine yapılan taşınmaz edinim başvurularına ilişkin işlemlerin anılan Yönetmelik değişikliklerinin yürürlük tarihleri ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ilgi (d, e) sayılı yazıları dikkate alınarak aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

Buna göre;

 1. İlgi (a) Yönetmeliğin 20’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (b) bendi kapsamında talepte bulunabilmek için 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmazlar için taşınmazın/taşınmazların değerinin en az 1.000.000; 19.09.2018 tarihi ve sonrası için ise taşınmazın/taşınmazların değerinin en az 400.000 Amerikan Doları tutarında olması gerekmektedir. 400 Bin Dolar Gayrimenkul Yatırımı İle Nasıl Vatandaş Olunur ?
 2. Yönetmeliğin anılan maddesinde yer alan tutarın tespitinde yararlanmak üzere değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve ilgi (f) Yönetmeliğin Il’inci maddesi kapsamında faaliyet gösteren değerleme kuruluşunca” onaylanmış, piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporu aranır. Edinim başvurusu sırasında sunulan değerleme raporunun düzenlenme tarihinin başvuru tarihinden en fazla üç ay öncesine ait olması gerekir. Söz konusu değerleme raporu işlem tamamlanıncaya kadar geçerli sayılacaktır. Edinim süreci tamamlanmış taşınmazlar için talepte bulunulmuş ise taşınmazın/taşınmazların edinim tarihi esas alınarak düzenlenmiş taşınmaz değerleme raporu istenir.
 3. Resmi senette yer alan satış bedeli, değerleme raporunda yer alan bedelden düşük olamaz. Taşınmazın/taşınmazların Amerikan Doları cinsinden değeri, işlemin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın efektif satış kuru esas alınarak hesaplanır.(İşlem tarihinde henüz ilan edilmemiş ise bir önceki günün efektif satış kuru esas alınır.) Edinim süresi tamamlanmış taşınmazlar için de resmi senette ve değerleme raporunda yer alan bedelin Yönetmelikte belirlenen tutarların üzerinde olması gerekir.

Bu Kapsamda

 1. Bu kapsamda yapılacak yeni başvurularda satış bedeli transferinin bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmesi; bedelin alıcı hesabından çıktığının ve satıcı hesabına yatırıldığının bankalar tarafından onaylanmış dekontlar ile tevsik edilmesi gerekmektedir. (Bu dekontların Genel Müdürlüğe bildirim aşamasına kadar sunulması gerekmektedir.) 
 2. Yine bu kapsamda edinime konu taşınmazın/taşınmazların, kişinin eşi veya çocukları da dahil herhangi bir yabancı gerçek kişi adına kayıtlı olmaması; kişinin kendisi, eşi veya çocukları tarafından 12.01.2017 tarihinden sonra devredilmiş taşınmazlardan olmaması gerekmektedir. 
 3. Edinilecek taşınmazın ipoteğe konu olması ya da ipotekli olarak satın alınması hallerinde aranan değerin tespitinde ipotek bedeli düşülmek suretiyle kalan kısım dikkate alınacaktır. 

400 Bin Dolara Vatandaşlık Olur mu? Tüm bu hususlar doğrultusunda;

 • a) Edinim süreci tamamlanmış taşınmaz/taşınmazlar üzerinde bir talep söz konusu ise diğer bir anlatım ile; ilgi (b) Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 12.01.2017 tarihinden sonra edinilmiş ve resmi senetlerinde ilgi (c) Yönetmeliğin 20. maddesine ilişkin hüküm bulunmayan taşınmaz/taşınmazların üzerine, malik tarafından ilgili beyanın tescili talep edilmiş ise başvurulan tapu müdürlüğünce tescil istem belgesi düzenlenerek ilgili taşınmaz/taşınmazların beyanlar hanesine gerekli belirtme yapılacaktır.
 • b) Edinim süreci tamamlanmış ancak bedelinin eksik olduğu hallerde bu bedeli tamamlamak üzere alınacak yeni taşınmazın resmi senedine, öncekiler için ise düzenlenecek tescil istem belgesine aşağıda yer alan beyana yer verilerek ilgili taşınmazların beyanlar hanesine gerekli belirtme yapılacaktır.
 • Birden fazla Tapu Müdürlüğünün yetki alanına giren taşınmazların söz konusu olduğu talepler, yetki alanı dışı tapu işlemlerine ilişkin mevzuat kapsamında başvurunun yapıldığı tapu müdürlüğünce karşılanır.

Belirtmenin Tescili

400 bin dolara vatandaşlık için yapılan başvurular sonucu düzenlenecek tescil istem belgesi veya resmi senede “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla edindiğim bu taşınmazı/taşınmazları 3 yıl süre ile satmayacağımı taahhüt ederim” ibaresine yer verilerek taşınmazın siciline “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında edinim/beyan tarihinden itibaren (tescil istem belgesi ile talep edilmişse beyan tarihinden itibaren) üç yıl içerisinde satılmayacağı yönünde taahhüdü vardır.” şeklinde belirtme yapılır. 

Belirtmenin Terkini

 • Anılan Yönetmelik hükmü kapsamında beyanlar hanesine işlenmiş olan belirtmede yer alan üç yıllık sürenin dolmasından sonra yapılacak terkin başvurularında, terkinin yapılması;
 • 3 yıllık süre dolmadan malik tarafından terkin talebi halinde ise nüfus ve vatandaşlık il müdürlüklerine hususun soru konusu yapılması ve alınacak cevaba göre işlemlere yön verilmesi,

400 Bin Dolar Gayrimenkul Yatırımı İle Nasıl Vatandaş Olunur ? Beyanın İşlenmiş Olduğu Taşınmazlar Üzerindeki İşlemler

 • Bu şekilde edinilmiş taşınmazlarda her türlü şerh ile sınırlı ayni hak tesisi mümkün bulunmakla birlikte şerh süresince malikin talebi dışında yapılan işlem sonuçları nüfus ve vatandaşlık il müdürlüklerine ivedilikle bildirilecektir. 

400 Bin Dolara Vatandaşlık İçin işlem Sonucu Yapılacak Bildirim:

 • İlgi (c) Yönetmeliğin (b) bendi kapsamında hazırlanacak uygunluk belgesi doğrudan Genel Müdürlüğümüzce (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığınca) verileceğinden, yapılan taleplere yönelik işlemlerin tamamlanması ve ilgili belirtmenin beyanlar hanesine işlenmesini müteakip tapu müdürlüğünce resmi senet, değerleme raporları, bankalar tarafından onaylanmış dekontlar ile yabancıya ait kimlik belgesi (ülke kimliği ya da pasaport), adres ve özellikle iletişim bilgileri (elektronik posta, telefon numarası) eklenmiş üst yazı ile (Bölge Müdürlüğü aracılığı olmadan), doğrudan Genel Müdürlüğümüze (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığına) EBYS aracılığı ile gönderilmesi,
 • Yine ilgi (c) Yönetmeliğin 20’nci maddesinin (b) bendi kapsamında Genel Müdürlüğümüzce düzenlenecek olan uygunluk belgesine esas alınmak üzere satış işlemine ait resmi senetlerle tescil istem belgeleri ve taşınmaza/taşınmazlara ait değerleme raporları ile banklar tarafından onaylanmış dekontların taranarak eksiksiz olarak TAKBİS ortamına aktarılması (Tescil istem belgesi ile yapılan taleplerde edinimine ilişkin resmi senedin taranmış olması)

Not: Oturma izni, çalışma izni veya turkuaz kart olmaksızın vatandaşlık müracaatları gerçekleştirilebilmektedir. 400 Bin Dolar Gayrimenkul Yatırımı İle Nasıl Vatandaş Olunur ? Detaylı bilgilendirme için bizlerle iletişime geçiniz. Ayrıca YouTube kanalımızdan bilgi edinebilirsiniz.

2.8 4 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

1 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Abdülkerim
Abdülkerim
1 yıl önce

Başvurmak istiyorum kimlik için vatandaşlık Türk

1
0
Would love your thoughts, please comment.x