Hizmetler

Yabancı Oturma İzni Danışmanlığı

Yabancı Oturma İzni Danışmanlık Fiyatları
Evlilik ile oturma izni nasıl alınır?
Yeni yasa ile yabancılara oturma izni nasıl alınır?
İkamet izni sorgulama
Göç idaresi oturma izni değerlendirme kriterleri nelerdir?
Oturma izni uzatma için gerekli belgeler nelerdir?
E-ikamet.goc.gov.tr üzerinden randevu alma süreci nasıl başlar?
2024 yılı oturma izni harçları vb. konular hakkında gelen sorulara ve daha fazlasına cevap niteliğinde hazırladığımız bu yazımızı dikkatle okumanız bizleri mutlu edecektir. Ayrıca 0 (212) 963 15 39 numaramızdan bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Yabancı Oturma ( İkamet ) İzinleri Hangi Amaçla Kullanılır?

Yabancı Oturma İzni yani (ikamet) izni belgesi yabancı kişiye bu belgenin öngördüğü süre zarfında Türkiye’de kalabilmesi için yasal bir hak tanımaktadır.

İkamet İzin Belgesi (Yabancı Oturma İzni) Nasıl Alınır?

2 yıllık oturum izni işlemleri için 2 yıllık özel sağlık sigortanızı yaparak uygun sürelerde sizler için tamamlıyoruz. Ayrıca oturum izni sürenizin bitmesine 2 ay kala uzatma işlemlerinizi onaylamanız halinde başlatıp sonuçlandırıyoruz.

-Geçerli bir ikamet iznine sahip olan yabancı kişiler vize izninden muaf olarak ülkeye giriş ya da ülkeden çıkış yapabileceklerdir. İkamet izni ile Türkiye’de kalmakta olan yabancı kişi izin süresinin sonuna geldiğinde şartları halen taşıyorsa ülkeden çıkış yapmasına gerek olmadan ikamet ettiği il valiliklerinde sahip olduğu ikamet iznini uzatabilir. Ya da başka bir ikamet izni için gerekli şartları sağlaması durumunda yeni durumuna ilişkin ikamet iznine geçiş yapabilir.

-İkamet izni başvuru işlemlerinde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun düzenlemiş olduğu uygulamaya göre; refakat uygulaması kaldırılmış olup her bir yabancının başvurusu ve izin belgesi ayrı olarak düzenlenecektir.

-18/05/2015 göç idaresi randevu sistemi henüz yeterli olmadığından çoğu yabancı vatandaşımız ikamet tezkeresi alma konusunda halen büyük problemler yaşamaktadır. Özellikle uzatma işlemlerinin çalışma izni mantığıyla yeniden düzenlenmesi yabancı vatandaşlarımız zor durumda bırakmaktadır. Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri olarak; bu zor durumu ortadan kaldırıp uzatma başvurunuzu veya diğer ikamet türlerindeki işlemlerinizi en kısa sürede tamamlıyoruz.

-6458 sayılı kanunun uygulamaya koyduğu bir başka yenilik ise çalışma izninin ikamet izni yerine geçmesidir. Kanunun 27 inci maddesi gereğince yabancı kişinin çalışma izni alması halinde; ayrıca ikamet izni almasına gerek olmamakta, çalışma izni süresince Türkiye’de kalma hakkı elde etmektedir.

Yabancı Oturma İzni

­ GÖÇ İDARESİ’NDEN İKAMET (OTURUM) İZNİ RANDEVUSU ALMAK İÇİN E İKAMET BAĞLANTISINI TIKLAYABİLİRSİNİZ. AYRICA YABANCI OTURMA İZNİ İŞLEMLERİ İÇİN, 6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN 30’UNCU MADDESİNDE BELİRTİLEN YABANCI OTURMA İZNİ TÜRLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.

YABANCI OTURMA İZNİ ÇEŞİTLERİ;

Yabancı Oturma İzni işlemleri; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 30 uncu maddesinde 6 çeşit Yabancı Oturma İzni düzenlenmiştir.

1-KISA DÖNEM İKAMET (OTURMA) İZNİ HAKKINDA

Yabancı Oturma İzni işlemleri; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 ila 33 üncü maddelerinde kısa dönem Yabancı Oturma İzni düzenlenmiştir.
Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28 nci ve 29 uncu maddelerinde kısa dönem Yabancı Oturma İzni düzenlenmiştir.

Kısa Dönem İkamet (Oturma) İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

I-Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar; 

Bu amaçla Yabancı Oturma İzni talebinde bulunan yabancıların bilimsel araştırmanın izne tabi olması halinde bilimsel araştırmaya konu ilgili kurum veya kuruluşlardan (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, üniversiteler vb.) izin belgesi almaları; izne tabi olmaması halinde araştırma konusuna ilişkin beyan sunmaları istenilmektedir.

II-Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar; 

Taşınmazı bulunan Yabancıların Oturma İzni talebinde bulunması halinde taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Ayrıca aile üyelerinin konut üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyet hakkına sahip olmaları halinde aile üyeleri de bu kapsamda ikamet izni başvurusunda bulunabilmektedirler.

III-Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar; 

Ticari bağlantı veya iş kuracak yabancıların üç ayın üzerinde oturma izni talep etmesi halinde yabancıdan temas kuracağı kişi veya şirketlerin davet mektubu veya benzeri belgeler istenebilir.

IV-Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar; 

Bu amaçla verilen oturma izinleri hizmet içi eğitim verecek kurum veya kuruluşun sunduğu eğitimin içeriği, süresi, yeri konularındaki bilgi ve belgelere dayanarak program süresince düzenlenmektedir.

V-Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar;

Bu amaçla Yabancı Oturma İzni talebinde bulunan yabancıların ilgili kurumdan alınacak bilgi ve belgeyi sunması istenir.

Yabancı Oturma İzni süresi, eğitim veya benzeri amacın süresini geçemez.

Öğrenci değişim programları (Erasmus, Mevlana, Farabi vb.) kapsamında gelen öğrencilerden; ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunanlardan ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.

VI-Turizm amaçlı kalacak yabancılar;

Bu amaçla Yabancı Oturma İzni talebinde bulunan yabancıların seyahat planlarına ilişkin hususlardaki (ülkede nerede, ne zaman ve ne süreyle kalacağı gibi) beyanı değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde bilgi veya belge sunması istenebilir.

VII-Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar;

Bu amaçla Türkiye’ye gelen yabancıların kamu veya özel hastanelere kabulleri aranır. Bunlardan tüm tedavi masraflarını ödediklerini belgeleyenlerden sağlık sigortası şartı aranmaz.

Yabancı İkamet İzinleri tedavi sürelerine uygun olacak şekilde düzenlenir.

Tedavi süresince barınma, iaşe veya sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

Gerektiğinde ilgili hastaneden veya kamu kurum ve kuruluşundan yabancının tedavisine ilişkin bilgi veya belge istenebilir.

Mevcut Sağlık İşbirliği anlaşmaları kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen yabancıların refakatçilerinin (anlaşmada refakatçilere ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmuyorsa) ikamet izni işlemleri genel hükümlere göre yürütülmektedir.

Ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 14 üncü maddesine göre ülkemize gelen yabancıların en fazla iki kişiyi geçmeyen refakatçilerinden ikamet izni başvurularında geçerli sağlık sigortası şartı aranmamaktadır.

VIII- Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar; 

Bu amaçla düzenlenecek yabancı oturma izninin süresi, karar veya talepte belirtilen süre göz önünde bulundurularak düzenlenir.

IX-Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar;

X-Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar;

Bu amaçla Yabancı Oturma İzni talebinde bulunan ve Türkçe kursu vermeye yetkili kuruma (Milli Eğitim Bakanlığından izinli olmalıdır.) kayıt yaptıran yabancıya en fazla iki defa verilebilir.

Kurs süresi bir yıldan az ise ikamet izni süresi kurs süresini geçemez. Kursu veren kurum, Türkçe öğrenim amacıyla kayıt yaptıran yabancının kursa başlama ve devam durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

XI-Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar;

Bu amaçla düzenlenen yabancı oturma izni süresi bir yılı geçemez. Barınma, iaşe veya sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz. Kurumlardan bilgi ve belge istenebilir.

XII-Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar; 

Bu amaçla yabancı oturma izni talebinde bulunan yabancılara mezun oldukları tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilir.

XIII -Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirtilecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu;

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle yabancı oturma izni düzenlenebilir.6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun, 6458 sayılı Kanunda meydana getirdiği bu değişiklikle ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli yabancıların teşvik edilmesi ve yabancılara ikamet izni işlemlerinde kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

XIV -Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar,

Bu amaçla yabancı ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenebilir.

Kısa Dönem İkamet (Oturma) İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Kısa dönem ikamet izni, yukarıda 13. ve 14. sırada yer alan yabancılar hariç olmak üzere her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle düzenlenebilir.

Kısa Dönem İkamet (Oturma) İzni Şartları Nelerdir? 

Kısa dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 32 nci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

 Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek, Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek,

 Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak,

 İstenilmesi halinde, vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak,

 Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek.

Kısa Dönem İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

 Kısa dönem ikamet izni için aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,

 İkamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi, Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması,

 Yurt dışında kalış süresi bakımından ihlale düşülmesi,hallerinde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

2- AİLE İKAMET (OTURMA) İZNİ NEDİR?

Yabancı Aile Oturma İzni

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 34 ila 37 nci maddelerinde aile oturma izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 30 ila 34 üncü maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir.

Aile İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

a) Yabancı eşine,
b) Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,
c) Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna, aile ikamet izni düzenlenebilir.

Aile oturma izni talebinde bulunan yabancının birden fazla eşi olması hâlinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni düzenlenebilir. Ancak, yabancının tüm çocuklarına aile ikamet izni verilebilir.

Çocukların aile ikamet izni taleplerinde ülkemiz dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati olmalıdır.

Aile oturma izni, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve orta öğretim kurumlarında on sekiz yaşına kadar eğitim hakkı sağlamaktadır.

Aile ikamet izni olan yabancılar aşağıdaki hallerde kısa dönem ikamet izni talebinde bulunabilir:
– Boşanma durumunda Türk vatandaşıyla evli ve en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmışsa, (Ancak aile içi şiddet nedeniyle mağdur olduğunu mahkeme kararıyla ispat eden yabancılardan en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olma şartı aranmamaktadır.) Destekleyicinin ölmesi durumunda destekleyiciye bağlı aile ikamet izniyle ülkemizde kalıyorsa,
– Ülkemizde en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olanların on sekiz yaşını doldurmuş olması halinde.

­

Aile İkamet (Oturma) İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

– Aile ikamet izni her defasında üç yılı aşmayacak şekilde düzenlenebilir.

–Aile ikamet izninin süresi hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.

Aile İkamet (Oturma) İzninin Şartları Nelerdir? 

Aile ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 35 inci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

– Destekleyicide aranan şartları karşılamak,(Destekleyicinin; tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortası, fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması, son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç işlememiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemesi, az bir yıl Türkiye’de ikamet etmesi ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması)

– Destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunanlarda aranan şartları karşılamak,

(Ülkemizde kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmesi, belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşama niyetini taşıdığını ortaya koyması, eşlerin on sekiz yaşını doldurmuş olması, anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemesi, evliliğin aile ikamet izni almak amacıyla yapılmamış olması)

Aile İkamet (Oturma) İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

– Aile ikamet izni için aranan şartların yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,

 Aile ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,

 Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması, hallerinde aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

3- YABANCI ÖĞRENCİ İKAMET (OTURMA) İZNİ NASIL ALINIR?

Yabancı Öğrenci Oturum İzni

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 38 ila 41 inci maddelerinde yabancı öğrenci oturma izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 ila 39 uncu maddelerinde öğrenci ikamet izni düzenlenmiştir.

Yabancı Öğrenci İkamet (Oturma) İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

– Aile oturma izni bulunmayan ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara (Aile ikamet izni bulunan ilk ve orta öğretim seviyesinde eğitim görecek yabancılar 18 yaşına kadar ikamet izni almasına gerek kalmadan eğitimine devam edebilmektedir. Ancak 18 yaşını dolduran ve halen orta öğretim seviyesinde eğitimine devam eden öğrencilerin ikamet izni alması gerekmektedir.),

– Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde eğitim görecek yabancılara, öğrenci ikamet izni düzenlenebilir.

Öğrenci ikamet izni, öğrencinin yalnızca eş ve çocuklarına aile ikamet izni başvurularında destekleyici olma hakkı sağlamaktadır. Diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz.

Öğrenci İkamet (Oturma) İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Yabancı öğrencinin öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz.

Kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla gelerek Türkiye’de öğrenim görecek yabancılara, öğrenim süresince ikamet izni verilebilir.

Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir.

Öğrenci İkamet (Oturma) İzni Şartları Nelerdir?

Yabancı Oturma İzni düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 39 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.-Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek (Kanunun 38 inci maddesi),-Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek,-Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek,

Öğrenci İkamet İzninde Sağlık SigortasıSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunan yabancı öğrencilerden ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir. Yabancı Oturma İzni

Yükseköğrenim Öğrencilerinin Üniversite, Fakülte veya Bölüm Değişikliğinde İzlenecek Usullera) Aynı öğretim kurumunda fakülte veya bölüm değişikliği ile aynı ilde öğretim kurumu değişikliği durumunda öğrenciliğe ara verilmemesi ve süresinde bildirimde bulunulması kaydıyla mevcut ikamet izni geçerliliğini korur. İkamet izni öğrenim süresinden kısa ise iznin bittiği tarihten itibaren öğrenim süresi kadar uzatılır. Yabancı Oturma İznib) Farklı bir ilde öğrenime devam edilecek olunması durumunda öğrenime devam edilecek il valiliğince mevcut ikamet izni kesilerek yeni öğrenim süresi kadar ikamet izni düzenlenir.

Öğrencilerin Çalışma Hakkı Türkiye’de örgün öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar. Çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılmaktadır.

Öğrenci İkamet (Oturma) İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

– Öğrenci ikamet izni düzenlenmesi için aranan şartların karşılanamaması veya ortadan kalkması,

– Öğrenimini sürdüremeyeceği yönünde kanıtların ortaya çıkması,

– Öğrenci ikamet izninin veriliş amacının dışında kullanıldığının belirlenmesi,

– Hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması,hallerinde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

4- UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ HAKKINDA

Uzun Dönem İkamet İzni

Yabancı Oturma İzni işlemlerinde; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 42 ila 45 inci maddelerinde uzun dönem yabancı oturma izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 40 ila 43 üncü maddelerinde uzun dönem Yabancı Oturma İzni düzenlenmiştir.

Uzun Dönem İkamet (Oturma) İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

– Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından uzun dönem ikamet izni düzenlenebilir.

– Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır.

Uzun Dönem İkamet (Oturma) İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Uzun Dönem ikamet izni süresiz düzenlenmektedir.

Uzun Dönem İkamet (Oturma) İzni Şartları Nelerdir?

Uzun dönem Yabancı Oturma İzni düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 43 üncü maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

– Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de yaşamış olmak (Kesintisiz sekiz yılın hesaplanmasında Kanunun 38. Maddesinde yer alan öğrenci ikamet izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılmaktadır.),

– Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak,– Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelire sahip olmak,

– Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak,

– Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak (Göç Politikaları Kurulunun uygun gördüğü yabancılar hariç)

Uzun dönem ikamet (oturma) izninin sağladığı haklar Uzun dönem Yabancı Oturma İzni sahibi yabancılar;  askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme ve özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler.

Uzun Dönem İkamet (Oturma) İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

– Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması,

– Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması, hallerinde uzun dönem ikamet izni iptal edilir.

Uzun dönem oturma izninin iptali valilikler tarafından yerine getirilir.

Uzun dönem ikamet (oturma) izni iptal edilen yabancıların tekrar yapacakları başvurular)

İptal edilen uzun dönem ikamet izinleri için tekrar başvurular yurt dışında konsolosluklara; yurt içinde ise yabancının bulunduğu ildeki valiliğe bizzat ya da Genel Müdürlüğümüzce belirlenen başvuru usulüne göre yapılmaktadır. Tekrar başvurularda kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle; Türkiye’de kalma şartı tekrar aranmamakta, başvurular öncelikli olarak değerlendirilmekte ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır. Sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti veya görev gerekçesi hariç kesintisiz bir yıldan fazla; Türkiye dışında kalınması nedeniyle uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancılar, bu izinlerini tekrar almak üzere başvuruda bulunabilirler.

5- İNSANİ İKAMET (OTURMA) İZNİ NASIL ALINIR?

Yabancı Oturma İzni işlemlerinde; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46 ncı ve 47 nci maddelerinde insani oturma izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde insani ikamet izni düzenlenmiştir.

İnsani İkamet (Oturma) İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

– Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda,

– Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde; yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde,

– Kanunun 55 inci maddesi uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında,

– Kanunun 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelerine göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda,

– Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince,

– Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında,

– Olağanüstü durumlarda, insani ikamet izni düzenlenebilir.

İnsani İkamet (Oturma) İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla valilikler tarafından verilir ve uzatılabilir.

İnsani İkamet (Oturma) İzni Şartları Nelerdir? 

İnsani ikamet izinlerinde (Yabancı Oturma İzni) diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmamaktadır.

İnsani İkamet (Oturma) İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

İnsani ikamet izni (Yabancı Oturma İzni) Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz.

İnsani İkamet (Oturma) İznine İlişkin Diğer Hususularİnsani oturma izni alan yabancılar iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır. İnsani ikamet iznine sahip olan kişiler, bu izinlerinin süresi içinde uzun dönem ikamet izni hariç olmak üzere şartlarını taşıdıkları diğer ikamet izinlerinden birisi için başvurabilirler. İnsani ikamet izni ile geçirilen süreler, Kanunda öngörülen ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmamaktadır.

6- İNSAN TİCARETİ MAĞDURU İKAMET (OTURMA) İZNİ HAKKINDA

Yabancı Oturma İzni işlemlerinde; 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerinde insan ticareti mağduru Yabancı Oturma İzni düzenlenmiştir.Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 45 inci ve 46 ncı maddelerinde insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmiştir.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet (Oturma) İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan yabancılara insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmektedir.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet (Oturma) İzni Süresi Nedir?

İnsan icareti mağduru ikamet izni valiliklerce otuz gün süreli düzenlenmektedir.Düzenlenen insan ticareti mağduru ikamet izinleri en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilir, ancak bu süreler toplamda üç yılı geçemez.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet (Oturma) İzni Şartları Nelerdir? 

İnsan ticareti mağduru ikamet izninde diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmamaktadır.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet (Oturma) İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

– Yabancının kendi girişimiyle, suçun failleriyle yeniden bağ kurduğunun belirlenmesi,

– Getirilen yükümlülüklere uyulmaması,

– Yabancının mağdur olmadığının anlaşılması durumlarında insan ticareti mağduru Yabancı Oturum İzni iptal edilir. Ancak sayılan durumların zorlama, korkutma, şiddet, tehdit gibi nedenlere bağlı olarak iradesinin dışında yaptığının tespiti halinde ikamet izni iptal edilmez.

ÖNEMLİ DUYURU; 

oturma izni sorgulama, yabancı oturma izni için sağlık sigortası, yabancı çalışma izni danışmanlığı, yabancı oturma izni adres değişikliği, yabancı oturma izni iptali, yabancı oturma izni nasıl alınır.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değişiklikler ile turizm amaçlı Yabancı Oturma İzinlerinin uzatılmasında kısıtlamaya gidilmiştir. Bu noktada son altı ay içerisinde yurt dışından şahsına ait gelir belgesinin ibrazı yapılması halinde uzatma işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıca Türk vatandaşı ile evlenilmesi, ülkemizde gayrimenkul taşınmaz mal sahibi olunması veya çalışma izni olan kişilerin aileleri oturma izni alımında sorun yaşamamaktadırlar. Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri olarak sizlere verdiğimiz profesyonel hizmetler ile gerek şirket bünyesinde yaptığımız inşaatlardaki daire satışları ile gerek profesyonel ekibimiz ile siz değerli müşterilerimize oturma izni alımı konusunda desteklerimizi sunuyoruz.

Detaylı bilgilendirme için iletişim sayfasından bizlere ulaşabilir veya YouTube kanalımızdan bizleri takip edebilirsiniz.

3.8 5 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

13 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Nursultan
Nursultan
4 yıl önce

Merhaba, başka bir yerde oturma iznimi göstermek için neler yapmam lazım acaba bilgi verebilir misiniz?

sohbet charygulyyew
sohbet charygulyyew
1 yıl önce

ben simdi ozel unwerstelere kayyt olsam ordan öranji belgesini alsam kimlik werirlarmi

Memmed
Memmed
1 yıl önce

Selam ben Azerbeycananim oturum izni alamiyorum

Memmed
Memmed
1 yıl önce

Ne yapmam gerek almak için

Günel
Günel
1 yıl önce

Selam.Azerbaycanliyim oturum izni alamıyorum.

ceyhun
ceyhun
1 yıl önce

merhabalar

Refik
Refik
9 ay önce

Selam aleyküm refik azerbaycan istanbul gaziosmanpaşa oturuyorum oturma izni nasıl ala bilirim durduruldu diyorlar

Aymurat
Aymurat
7 ay önce

Kacak kalanlar nasil ikamat izni alabilir

Ayşe Kızılırmak
Ayşe Kızılırmak
3 ay önce

merhaba

13
0
Would love your thoughts, please comment.x