Hizmetler

Yabancı Çalışma İzni Danışmanlığı

Yabancı Çalışma İzni Danışmanlık ve Desteği
Yabancı Çalışma İzni için gerekli evraklar nelerdir?
Yabancı Çalışma İzni için e imza kullanımı
Yabancılara çalışma izni danışmanlık fiyatları
2024 yılı yabancı çalışma izni harç bedeli
Yabancı çalışma izni başvuru kılavuzu
Web için çalışma izni sorgulama
Suriyeli çalışma izni işlemleri için gerekli evraklar vb. konular hakkında gelen sorulara ve daha fazlasına cevap niteliğinde hazırladığımız bu yazımızı dikkatle okumanız bizleri mutlu edecektir. Ayrıca 0 (212) 963 15 39 numaramızdan bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ DANIŞMANLIĞI

Çalışma izni , şirketler ve ev hizmetleri olmak üzere ikiye ayrılır; ev hizmetlerinde çalışma izni alabilmek için ihtiyaç duyulan 15 yaşından küçük çocuk veya 65 yaş üstü yaşlı bakıma muhtaç bir bireydir.

Şirketlerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinleri Nasıl Alınır?

Şirketlerde çalışma izni almak için aşağıdaki hususlar geçerlidir;

Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş ( 5 ) T.C. vatandaşının SGK’lı olarak çalışıyor olması zorunludur. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda; çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş ( 5 ) T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır. (İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı; Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.) Ayrıca şirketteki e-bildirge yetkilisinin, E-imza (Elektronik İmza) olma zorunluluğu 26.02.2018 tarihinden itibaren getirilmiştir.

E-İmza

Bizler Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri olarak kolaylıkla adınıza yapılacak işlemler için E-imza izninizi yetkili kurumlardan sizler adına alabilmekteyiz. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2. madde; yabancı devlet hava yollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise; 1. ve 2. maddeler uygulanmayacaktır.

İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

Yabancıya ödenecek maaş tutarları ; İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

Yabancıya ödenecek ücret

a) Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,
b) Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
c) Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı,
d) Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde; ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.

Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan; Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak. Bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.

YabancıÇalışma İzni

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ HAKKINDA

Çalışma İzni Türleri Nelerdir?

Çalışma izin türleri Süreli ve Süresiz olmak üzere ikiye ayrılır. Süreli çalışma izinleri 5 yıla kadar verilir ve kendi içerisinde ayrılır. Süresiz çalışma izin türünde ise vatandaşlık almak istemeyen ve gerekli şartları sağlayan yabancılara verilen 99 yıllık çalışma izin türüdür.

Süreli Çalışma İzni Nasıl Alınır:

Süreli çalışma izninin uzatılmasında Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen uzatılmaya ilişkin süreler esas alınır. Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla iki yıl daha uzatılabilir. Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma izninin süresi en fazla üç yıl daha uzatılabilir.

Süresiz Çalışma İzni Nasıl Alınır:

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve ilgili mercilerin uygun görmesi durumunda belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni verilebilir.

Süresiz Çalışma İznine Bağlı Olarak Verilecek İkamet İzni Nasıl Alınır:

Süresiz çalışma izni verilen yabancıların ikamet izin süreleri, yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenir. Süresiz çalışma izni, ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır. Süresiz çalışma izni alan yabancının çalıştığı işyerinin veya işyeri adresinin değişmesi halinde, Kanunun 18 inci maddesi uyarınca en geç on beş gün içerisinde durum Bakanlığa bildirilir. Bakanlık gönderilen bilgi ve belgelere göre mevcut süresiz çalışma izin belgesinde gerekli değişiklikleri yaparak ilgili mercilere bildirir. Göç İdaresi makamlarınca, süresiz çalışma iznine istinaden verilen ikamet izin sürelerinin uzatılmaması halinde, Bakanlığa bilgi verilir.

Bağımsız Çalışma İzni Nasıl Alınır:

Bağımsız çalışma izni yabancıların, Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşuluyla verilebilir. İstihdam üzerindeki etkinin belirlenmesinde ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınır. Mesleki hizmetler kapsamında kalan yabancılar, ilgili mevzuat çerçevesinde, ilgili mercilerden aldıkları, mesleklerini icra ettiklerine dair bir belgeyi diğer belgelerin yanı sıra Bakanlığa ibraz ederler.

İstisnai Haller:

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri bu bölümün müteakip maddelerinde belirtilen yabancılara, çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.İstisnai çalışma izinlerinin uzatılması ve iptali, Yönetmeliğin genel hükümlerindeki prosedüre tabidir. Ayrıca, istisnai çalışma izinleri, ilgili mesleki mevzuatın gereklerinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde de iptal edilir. İstisnai çalışma izinlerinin verilmesi, iptali ve uzatılmasına ilişkin kararlar, ilgili mercilere iletilir.

Türk Vatandaşı ile Evli Olanlar:

Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan yabancıların çalışma izin başvurularında ikamete ilişkin süre koşulu aranmaz. En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancıların başvurularında bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan kriterler uygulanmaz. Ancak, evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının tespit edilmesi halinde çalışma izin belgesi geçerliğini kaybeder.

Yerleşmiş Sayılan Yabancılar:

Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların çalışma izinleri, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak verilebilir.

Yerleşmiş Sayılan Yabancıların Çocukları:

Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarının çalışma izinleri de, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak verilebilir.

Avrupa Birliği Üyesi Ülke Vatandaşları ile Bunların Eş ve Çocukları:

Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşı olmayan eş ve çocuklarının çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir. Avrupa Ekonomik Topluluğu-Türkiye Ortaklık Konseyinin 1/80 sayılı Kararının, bu yabancıların iş piyasasına girmeleri ile ilgili daha lehte olan 6’ncı ve 7’nci maddelerinin hükümleri, söz konusu Kararın 11 inci maddesiyle bağlantılı olarak saklıdır.

Kilit Personel Niteliğindeki Yabancılar:

Kanunla yetki verilen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı, bir işin yaptırılması veya bir tesisin işletilmesi işlerinde ayrıca, yapım ve her türlü inşaat işinde çalıştırılacak kilit personel niteliğindeki yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, sözleşme veya ihalede belirtilen süre için çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

2510 Sayılı İskan Kanunu Kapsamında Olanlar:

2510 sayılı İskan Kanununa göre muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Bakanlığa başvuru sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

Ev Hizmetlerinde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinleri Nasıl Alınır?

Ev hizmetleri alanında yabancı personel istihdam etmek isteyen bir ailenin sahip olması gereken nitelikler aşağıdaki gibidir;

Filipinli Bakıcı

İşverenin ailenin, yabancıya vereceği brüt asgari ücret üzerinden maaşı ve sigorta masraflarını karşılayabilecek maddi yeterlilikte olması gerekmektedir. Bu yeterliliği de evrakla beyan etmesi gerekmektedir. Ayrıca iş verenin, E-imza (Elektronik İmza) olma zorunluluğu 26.02.2018 tarihinden itibaren getirilmiştir. Bizler Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri olarak kolaylıkla adınıza yapılacak işlemler için E-imza durumunu kurumlardan sizler adına alabilmekteyiz. Çalışma Bakanlığının belirlediği yeni kriterler üç ana başlık altındadır.

Bunlar ;

İşveren ailenin 15 yaşından küçük çocuklarına yabancının bakıcılık yapması
İşveren ailenin 65 yaşından büyük insanlara yabancılar bakıcı olarak çalışması
İşveren ailenin sağlık raporlu bir hastasına, yabancının bakıcı olarak çalışması

Bu üç husus dışında sunulan gerekçeler kabul edilmemekte ve başvurular reddedilmektedir.

Başvuru yapılabilmesi için, en az altı ay süreli (süresi sona ermemiş ) ikamet tezkeresi şartı aranır. Altı aylık ikamet tezkeresi almamış olan yabancılar ise, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvuruda bulunarak işlem sürecinin başlatılmasını sağlayabilirler.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Detaylı bilgi için aşağıdaki yorum bölümümüzden sorularınızı sorabilir, YouTube kanalımızı izleyebilir veya iletişim sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.

Yabancı personel çalışma izni nasıl yapılır?

Yurt içinden, en az altı ay süreli ikamet tezkeresi ( oturma izni ) almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar ancak işverenleri aracılığı ile başvurabilirler. En az altı ay ikamet tezkeresi almamış olan yabancılar ise, yurt dışından çalışma izni başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapabilirler. Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri olarak ülkemizin her ilinde çalışma izni almaktayız.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Detaylı bilgi için aşağıdaki yorum bölümümüzden sorularınızı sorabilir, YouTube kanalımızı ziyaret edebilir veya iletişim sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.

Dikkat !

Suriye uyruklu yabancılar; çalışma izin işlemleriniz için olağanın üzerinde ücretler ödemeyin. Uygun fiyatlar ve gerçek kişilerle çalışarak çalışma izinlerinizi alıyoruz.

Fazladan ücretlerle kendinizi sıkmayın.

Bölgelere göre yabancı çalışma izni danışmanlığı uygulamamız devam etmekte olup şartları sağlayan her yabancı için çalışma ve oturma izni işlemlerinizi tamamlıyoruz. Ülkemizin hangi şehrinde olursanız olun şirkette veya ev de çalışın çalışma izni işlemlerinizi, oturma izin işlemlerinizi vatandaşlık işlemlerinizi en kısa şekilde çözüp tamamlıyoruz. 

TÜRKİYE’MİZİN HER ŞEHRİNDEN RAHATÇA LİMİTLESS KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UZMAN KADROSUNA ULAŞABİLİR VE İŞLEMLERİNİZİ YAPTIRABİLİRSİNİZ..

İstanbul’ da çalışma ve oturma izni almak isteyen yabancılarımız için ofisimizde gerekli evrakları talep edip hazırladıktan sonra işlemlerini başlatıyoruz. Aynı şekilde Ankara’ da çalışma ve oturma izni isteyen veya Anadolu’nun herhangi bir ilinde çalışma izni, oturma izni veya vatandaşlık isteyen yabancılarımıza ise hizmeti Ankara ofisimizde ve İstanbul ofislerimizde güvenle veriyoruz. 

Çalışma İzni İşlemleri konusunda daha detaylı bilgilendirme için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz;

Yabancı Bakıcı Çalışma İzinleri

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Adım Ve İşlemler

Yabancı Öğrenci Çalışma İzni İşlemleri

Yabancı Çalışma İzinleri

Yabancı Çalışma İzni İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

Kaçak Yabancı Çalıştırma – İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

Yabancı Doktorların Çalışma İzni İşlemleri

Uluslararası Koruma Çeşitleri Nelerdir?

Suriyeli İşçi Çalıştırma Prosedürleri Ve Cezaları

Yabancı Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri

Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluş Şartları

Yabancı Deport Kaldırma

Türkiye’de Yabancı Çalışma İzni

Suriyeli İşçi Çalıştırma İşlemleri

Çalışma İzni Muafiyeti

Yabancıların Türkiye’de Banka Hesabı Açması

3.6 5 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

23 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Murat
5 yıl önce

Merhaba yurt dışında bir arkadaşım var. Türkiye de çalışma izni alması için neler yapması lazım. Ya da benim yapabileceğim birşey var mı referans vb olabiliyor muyum ? Ben nasıl bir destek verebilirim.

Selim
Selim
4 yıl önce
Reply to  admin

Arkadaşın sorunu gibi benimde var. Kız arkadaşım moldovalı, şu anda memleketinde. Tekstil firmam var. Çalışma izni iptal oldu tekrar nasıl alabiliriz. Sigorta olmadan çalışma izni alabilir miyim?

Güney
Güney
4 yıl önce

Çalışma izni nasıl alabilirim yardımcın olabilir misiniz ?

Nergiz
Nergiz
4 yıl önce

Temizlik için çalışıyorum. çalışma izni için yardım edebilersiniz

Turane
Turane
4 yıl önce

Ben oturma izin parkodunu nasil ala bilirim

Emin
Emin
4 yıl önce

salam men Azerbaycan vetandaşıyam Türkiyede iş yapmaq isteyirem farki varmi hansi isi yapacagim ne kadar para ile başlayacam.

Hande
Hande
1 yıl önce

Merhaba
calisma izni icin basvuru yapmistim ama reddedilmis, tekrar ne zaman basvuru yapabilir miyim?!

Zamin
Zamin
10 ay önce

ben Azerbaycan vatandaşıyım Türkiyede yeni limited şirketi kurduk ama bankalara gidib hesap açmak istediğimizde tum bankalar bizden ikametgah belgesinin şart olduğunu söyledi ( Benimde ikametim Baku olduğu için hesap acamiyoruz ((

Fatma Muhammed
Fatma Muhammed
10 ay önce

Calışma izini istıyorum

Neyla
Neyla
9 ay önce

Merhaba bir dükkan açabilmek için napabilirim

Janna
Janna
9 ay önce

Merhaba,yabancı özel şirkette Büro Memuru(Genel ) olarak çalışabilir mi ve brüt ücreti ne kadar olması gerekir?
Teşekkürler.

Azıza Yusupova
Azıza Yusupova
9 ay önce

Merhaba. Ben ev hizmetlerinde çalışıyordum ve hamile ücretli izne ayrıldım. Devlet hastaneden rapor aldım 32.ci haftada eve geçtim. Şuan doğumum gerçekleşti nüfus müdürlüğüne bebeğin kaydını yaptırdık ve ücretli izin paramı nasıl alıyorum ? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz rica etsem şimdiden çok teşekkür ederim

osman tepegöz
osman tepegöz
8 ay önce

merhaba ben 74 yaşşindayim evliyim yanliz yaşiyorum tanidiğim bir bayan var 57 yaşinda marocco da yaşiyor kimsesizdir ben yanim hizmetçi olarak getirmek istiyorum ve buurda kalmak istiyor benim ne yapmam gerekir bana bilgi yardim ederseniz sevinirim teşekür

zaur
zaur
8 ay önce

Bende Limitlesse danismanliga guvenerek calisma iznimi su an calistigim is yerinden farkli bir firmaya yatay gecis yaptirdim. Ilkin basvuruda 25gun sonra ret geldi ama ikinci basvuruda onaylandi 2.5 ay surdu ama cok ugrastilar ek belgeler duzenleyerek calisma transfer islemimi su an calistigim firma bilmeden transfer etmeyi basardilar. Kendilerini kutluyorum. Ozellikle is yeri transferleri zor yapiliyor bunu becerdikleri icin tesekkur ediyorum ayrica . Fiyatlari makuldur. Hep aradimda cevap verdiler hic habersiz birakmadilar. Soru ve kaygilarimla ilgili hep yardimci oldular cok tesekkur ederek tavsiye ederim. Azerbaycanli hemserilerim benden bilgi alabilirler surecle ilgili. 05525773296

zaur
zaur
8 ay önce

Bende Limitlesse danismanliga guvenerek calisma iznimi su an calistigim is yerinden farkli bir firmaya yatay gecis yaptirdim. Ilkin basvuruda 25gun sonra ret geldi ama ikinci basvuruda onaylandi 2.5 ay surdu ama cok ugrastilar ek belgeler duzenleyerek calisma transfer islemimi su an calistigim firma bilmeden transfer etmeyi basardilar. Kendilerini kutluyorum. Ozellikle is yeri transferleri zor yapiliyor bunu becerdikleri icin tesekkur ediyorum ayrica . Fiyatlari makuldur. Hep aradimda cevap verdiler hic habersiz birakmadilar. Soru ve kaygilarimla ilgili hep yardimci oldular cok tesekkur ederek tavsiye ederim. Azerbaycanli hemserilerim benden bilgi alabilirler surecle ilgili. 05525773296

23
0
Would love your thoughts, please comment.x